مراحل انجام کار

011

ثبت نام در سایت

022

ثبت طرح در سایت

033

بررسی کارشناسان

044

جذب سرمایه گذار

055

پیاده سازی طرح

سامانه حمایت از ایده ها و طرح های نوین

این سامانه به منظور حمایت از ایده ها، پروژه ها و طرح های نوینی می باشد که بتواند اشتغال پایدار، خودکفایی و شکوفایی اقتصادی را به همراه داشته باشد. اهداف سامانه:
1- بررسی و امکان سرمایه گذاری طرح های ارائه شده منطبق بر ماموریت های سازمان
2-معرفی طرح های توجیحی قابل قبول به سرمایه گذاران (مشورت جهت سرمایه گذاری)
3-آماده کردن طرح ها جهت گرفتن حمایت های مربوطه بدون پرداخت هزینه
برای نیل به این اهداف، « سامانه حمایتگری» به منظور رفاه حال پژوهشگران، مخترعین و فناوران و سامان‌دهی مناسب برای تولید و هم‌افزایی علم، فناوری،ثروت و آماده‌سازی بستر اجرایی آن‌ها در جهت سوق دادن منافع به مردم و در نهایت توسعه پایدار کشور، تأسیس گردیده است. این سامانه با بهره گیری از متخصصان مختلف، تلاش می کند تا ارتباطی میان صاحبان طرح و ایده با سرمایه گذاران برقرار نماید تا طرح ها و ایده های قابل اجرا در کشور را به منظور توسعه و آبادانی کشور با محوریت محرومیت زدایی، به مرحله اجرا برساند.